Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej:  https://woz-trans.com

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

WOZ-TRANS Arkadiusz Woźniak
ul. Wronów 3a, 63-308 Gizałki
e-mail: arkadiusz.wozniak@woz-trans.com,
tel.: +48 625 994 500, fax: +48 625 994 001

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Źródło danych.

Dane osobowe to informacje, które identyfikują Państwa jako osobę.  Gromadzimy Dane osobowe w różny sposób, w tym poprzez formularze kontaktowe oraz chat, w związku z zapytaniami o ofertę współpracy i automatycznie podczas przeglądania naszej Witryny.    

Podczas korzystania z Witryny możemy zażądać podstawowych Danych osobowych. Dane osobowe, o które możemy prosić, mogą zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak adres pocztowy, numery telefonów, adresy e-mail).

Zostaną Państwo poinformowani, jakie Dane osobowe są wymagane, a jakie są opcjonalne. Gdy zostaną Państwo poproszeni o podanie Danych osobowych, mają Państwo prawo odmówić. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie dostarczać danych, które są nam niezbędne do świadczenia żądanych usług, możemy nie być w stanie zapewnić świadczenia tych usług.  

Jeśli przesyłają Państwo jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innej osoby, oświadczają, że mają Państwo upoważnienie i zezwalają nam na korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • działania zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i spełniania naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu naszej działalności.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie Danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo:

  • żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa Danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty lub innym podmiotom, którzy na Państwa rzecz będą wykonywali za Naszym pośrednictwem usługi.

Czas przechowywania danych

Państwa Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym wymogiem, aby dostawcy usług stosowali odpowiednie środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych.