GPS w ciężarówkach, a zmiany szykowane w prawie.

sie 9, 2017 | Aktualności, Ciekawostki, Regulacje prawne, Wiedza | 0 komentarzy

Coraz częściej firmy zajmujące się transportem, decydują się na korzystanie z nadajników GPS. Pozwalają one ustalić dokładną pozycję danego pojazdu, ale także są narzędziem kontrolującym pracę kierowcy. Wielu przewoźników stosuje GPS dobrowolnie, z uwagi na fakt, że przynosi im wymierne korzyści. Z drugiej strony firmy korzystają z GPS, dlatego że wymagają tego od nich zleceniodawcy. Oba te przypadki są powszechne i naturalne, jednak żeby korzystać z telematyki i nie narażać się na dość wysokie kary, należy dobrze zapoznać się z prawem.

Trzeba zaznaczyć na wstępie, że Kodeks Pracy jasno nie precyzuje przepisów związanych z GPS, ale umożliwia kontrolowanie pracownika, podczas wykonywanie przez niego obowiązków służbowych w ramach zawartej umowy o pracę. Wszystko to zgodnie z art. 22 kodeksu pracy, który mówi, że poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Dodatkowo wyznaczone musi być miejsce i czas, w którym praca ma zostać wykonana – to są obowiązki pracodawcy. Pracodawca posiada również uprawnienia kontrolne i nadzorcze. Warto się zatem zastanowić czy montowanie urządzeń GPS w ciężarówkach jest właśnie takim elementem kontroli, o którym mowa w kodeksie.

W związku z tym stosowanie w pojazdach nadajników GPS nie narusza dóbr osobistych pracownika. Należy jedynie poinformować go, że taki nadajnik znajduje się w samochodzie, co pozwoli na uniknięcie przyszłych nieporozumień. Dodatkowo pracownik powinien otrzymać od pracodawcy dokładną informację dotyczącą ochrony jego danych, zgodną z art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te należy również prawidłowo zabezpieczyć.

Najlepszym sposobem na uregulowanie wszystkich ustaleń między pracownikiem, a pracodawcą jest odpowiednie przygotowanie umowy oraz regulaminów pracy, w których zawarte będą wszystkie sporne kwestie. Należy mieć na uwadze kwestie związane z proponowanymi zmianami do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Z projektu ustawy wynika, że firmy zajmujące się przewozem będą zobowiązane do założenia nadajników GPS w swoich pojazdach, w celu ułatwienia służbom monitoringu oraz kontroli. Dzięki temu przewóz niektórych towarów będzie nie tylko rejestrowany, ale również nadzorowany elektronicznie. Odpowiednie służby będą mogły bez problemów monitorować przewóz i sprawdzać czy jest on wykonywany prawidłowo i zgodnie z przepisami. By kontrola była efektywna dane pozyskiwane z systemów nadzoru NCTS czy EMCS muszą być uzupełniane przez dane geolokalizacyjne. Dopiero wtedy ustawodawca będzie mógł stworzyć niezafałszowany obraz przemieszczania się towarów.

Po wprowadzonych zmianach do ustawy, obowiązkiem przewoźnika będzie wyposażenie środka transportu (jeżeli nie będzie korzystał z własnych systemów lokalizacji) w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu oraz jego wyłączenie w chwili zakończenia przewozu. Projekt ustawy przewiduje kary dla przewoźników za niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Brak wyposażenia pojazdu w lokalizator to kara wysokości 10 000 zł dla przewoźnika i od 5000 zł do 7500 zł dla kierującego. Warto zatem na bieżąco monitorować zmiany prawne wprowadzane w tym zakresie.

Mogą Cię zainteresować

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *